E-sklep

Zobacz spot reklamowy Biovax

WIEDZA
trendy i aktualności

Weź udział w konkursie z L'biotica Professional Therapy!

Podaruj swoim włosom profesjonalną regenerację po lecie z produktami do pielęgnacji L'biotica Professional Therapy.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powakacyjnym konkursie. 

 

Prześlij do nas swoje zdjęcie z wakacji lub zdjęcie z produktami do pielęgnacji włosów L'biotica Professional Therapy, w myśl hasła: AKCJA-REGENERACJA PO LECIE, na adres konkurs@lbiotica.pl i wygraj: 

1. WEEKEND SPA w pięknym, nadmorskim hotelu SHERATON SOPOT

2. Zestawy kosmetyków L'biotica Professional Therapy 

 

REGULAMIN KONKURSU:

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Konkursu”) dotyczy konkursu pod hasłem „Akcja-regeneracja po lecie” (zwanego dalej: „Konkurs”), którego organizatorem jest L’biotica  Sp. z o.o., ul. Nowatorów 11, 80–298 Gdańsk, zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs trwa od dnia 20 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku zgodnie z następującym harmonogramem:

a. 20 września 2016 roku – start Konkursu,
b. 31 października 2016 roku – koniec nadsyłania zdjęć,
c. 7 listopada 2016 roku – ogłoszenie wyników, zakończenie Konkursu.

3. Regulamin konkursu udostępniony w Internecie, na stronie http://lbiotica.pl.

 

CEL I ZASADY KONKURSU
4. Celem Konkursu jest wybranie najlepszego zdjęcia wakacyjnego lub ukazującego serię PROFESSIONAL THERAPY, w myśl hasła: „Akcja-regeneracja po lecie”.
5. Zdjęcia zgłoszone do konkursu oceniane będą przez przedstawicieli Organizatora.

6. Ocena zdjęć będzie przebiegać według następujących kryteriów:
a. zgodność z Regulaminem Konkursu i tematyką Konkursu,
b. wywiązanie się z zadania konkursowego, tj. przesłanie zdjęcia wakacyjnego lub ukazującego serię PROFESSIONAL THERAPY, w myśl hasła: „Akcja-regeneracja po lecie”.

7. W konkursie biorą udział osoby pełnoletnie.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin, a także członkowie Jury Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
9. Zdjęcia można zgłosić do Konkursu wyłącznie poprzez przesłanie ich do Organizatora na wskazany przez Organizatora adres e-mail konkurs@lbiotica.pl, w formacie jpg.
10. Autor zdjęcia poprzez zgłoszenie go do Konkursu oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu Konkursu oraz udziela i przekazuje Organizatorowi prawa do wykorzystania wizerunku w ramach akcji „Akcja-regeneracja po lecie”.

11. Autor może wysłać swoje zdjęcie do Konkursu, pod warunkiem, że:
a. osobiście zgłosi zdjęcie do Konkursu,
b. posiada wszelkie autorskie prawa autorskie do zdjęcia,

c. autor posiada zgodę każdej osoby występującej na zdjęciu do wykorzystania (udostępniania, rozpowszechniania) jej wizerunku na wszelkich polach eksploatacji.

12. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu Autor wyraża zgodę na publikację swojego zdjęcia w celu promocji konkursu.

13. Przez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu, Autor upoważnia Organizatora do podjęcia następujących działań:
a. zapisywania zdjęcia w pamięci komputera,
b. nieodpłatnego publikowania i rozpowszechniania zdjęcia za pośrednictwem strony www.lbiotica.pl oraz profilu L’biotica w serwisie Facebook.

14. W przypadku skierowania wobec L’biotica roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku ze zgłoszonym do Konkursu zdjęciem, L’biotica poinformuje Autora o tym fakcie, a Autor zobowiązuje się niezwłocznie podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

15. L’biotica drogą mailową lub w jakikolwiek inny sposób niezwłocznie poinformuje Autora o skierowaniu przez osoby trzecie przeciwko L’biotica roszczeń wynikających z naruszenia ich praw.

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY
16. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami zdjęć, które zostaną nagrodzone w Konkursie (1 nagroda główna, 20 nagród dodatkowych). Organizator skontaktuje się z Autorem drogą mailową.
17. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia na stronie www.lbiotica.pl imienia, nazwiska oraz nicka Autora zdjęcia, które zostanie nagrodzone w Konkursie.
18. Podanie przez Autora nieprawdziwych lub niekompletnych danych stanowi przyczynę wykluczenia zdjęcia z Konkursu nawet już po jego rozstrzygnięciu.
19. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody oraz wyróżnienia:
a) 1 nagroda główna – weekendowy pobyt SPA w Hotelu Sheraton Sopot, dla dwóch osób (Autora i Osoby Towarzyszącej), 
b) 20 wyróżnień – zestawy kosmetyków (seria PROFESSIONAL THERAPY REPAIR – szampon, odżywka do włosów, spray „10 w 1”, suchy szampon oraz 5 masek na tkaninie)
20. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Informacja o decyzji Organizatora zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.lbiotica.pl oraz w serwisach społecznościowych.
21. Nagrody zostaną wydane po przekazaniu przez Autora, adresu do wysyłki.

22. Główna nagroda zostanie przekazana Autorowi najlepszego zdjęcia w formie vouchera upoważniającego Autora i Osobę Towarzyszącą do weekendowego pobytu SPA w Hotelu Sheraton Sopot. Voucher będzie ważny do 31.12.2016, a jego realizacja odbywać się będzie w Sopocie (po uprzednim ustaleniu terminu pobytu z obsługą Hotelu Sheraton Sopot). Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów przejazdu, dla Autora i Osoby Towarzyszącej.

23. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do wypełnienia protokołu zdawczo-odbiorczego nagrody.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
24. Zgłaszając Zdjęcie do Konkursu Autor jest zobowiązany podać dane (imię, nazwisko, e-mail, telefon), niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu.
25. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Autora zgody na przetwarzanie danych osobowych.

26. L’biotica jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Autorów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
27. Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, L’biotica informuje, że:
a. dane osobowe Autorów zbierane są przez L’biotica w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
b. Autor ma pełne prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych przekazanych L’biotica oraz do ich poprawiania,
c. podanie danych osobowych przez Autorów ma charakter dobrowolny.
28. Zgłaszając Zdjęcie do Konkursu, Autor oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że:
a. administratorem danych osobowych jest L’biotica,

b. dane osobowe Autora będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
c. Autor ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania,
d. podanie danych osobowych przez Autora jest dobrowolne.
29. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, nazwa i adres właściwego Autorowi Urzędu Skarbowego, e-mail, telefon), zawarte w przesłanym e-mailu do Konkursu, są przetwarzane w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
30. Zgłaszając Zdjęcie do Konkursu Autor (oraz ewentualne osoby, znajdujące się na fotografii) wyraża/wyrażają zgodę na wykorzystanie przez L’biotica jego/ich danych w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych i ogłoszeniowych. 

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
31. Udział w Konkursie odbywa się wyłącznie na koszt Autora. Autor ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem Zdjęcia i prawidłowym zgłoszeniem go na Konkurs.
32. L’biotica nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść Zdjęć, w szczególności za naruszenie przez Autorów praw osób trzecich lub przepisów prawa.
33. Autorowi nie przysługują żadne roszczenia wynikające z niedopuszczenia lub wykluczenia przez L’biotica Zdjęcia z Konkursu.
34. L’biotica zastrzega sobie prawo do wykluczania z Konkursu (nawet już po jego rozstrzygnięciu) wszelkich Zdjęć, które w ocenie L’biotica naruszają prawa innych osób (w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku) lub naruszają Regulamin Konkursu, przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe. O wykluczeniu  Zdjęcia z Konkursu decyduje wyłącznie Organizator.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyny. Autorom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem L’biotica z tytułu odwołania Konkursu.
36. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
37. Postanowienia Regulaminu Konkursu należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
38. Przed zgłoszeniem Zdjęcia do Konkursu, Autor zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Autora Regulaminu Konkursu.
39. L’biotica zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Konkursu przez L’biotica, zmieniony Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej www.lbiotica.pl. O zmianie Regulaminu Konkursu L’biotica poinformuje Autorów poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej lub drogą mailową. W przypadku braku akceptacji przez Autora zmian wprowadzonych w Regulaminie, Autor ma prawo zażądać usunięcia jego Zdjęcia z Konkursu. Niezażądanie przez Autora usunięcia jego Zdjęcia z Konkursu w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian w Regulaminie Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zmian w Regulaminie Konkursu.
40. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez L’biotica i Autora w pierwszej kolejności w sposób polubowny.
41. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
42. Regulamin Konkursu opublikowany został w dniu 20 września 2016 roku.

archiwum