E-sklep

Zobacz spot reklamowy Biovax

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

 Logo

L'biotica Sp. z o.o.

ul. Władysława Łokietka 58

81-736 Sopot

 

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest L’biotica Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-736) przy ul. W. Łokietka 58, Tel: 58 769 77 21, e-mail: kontakt@lbiotica.pl (dalej „Administrator”).
 2. Podane przez Państwa dane osobowe w wiadomości e-mail są przetwarzane w następujących celach:
 • odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą;
 • dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, czyli obsługa prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji przedłużony odpowiednio o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.