E-sklep

Zobacz spot reklamowy Biovax

Klauzula informacyjna dla Dostawców produktów i usług

 Logo

L'biotica Sp. z o.o.

ul. Władysława Łokietka 58

81-736 Sopot


Klauzula informacyjna dla Dostawców produktów i usług

(osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; przedstawiciele, pracownicy, pełnomocnicy dostawców produktów i usług)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest L’biotica Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-736) przy ul. W. Łokietka 58, e-mail: kontakt@lbiotica.pl, tel.: (58) 769 77 21, (58) 769 77 22 (dalej „Administrator” lub „my”).
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbyć się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia umowy, w tym realizacji zamówień (art. 6. ust.1 lit. b RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6. ust.1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Dostawcami, jego pracownikami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Dostawców służących umożliwieniu kontaktu przez Administratora z Dostawcami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f RODO);
 1. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 2. W przypadku, gdy nie zawierali Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych mogło być Państwa obowiązkiem wynikającym z relacji służbowej lub innej pomiędzy Państwem, a naszym Dostawcą. Konsekwencją niepodania danych mógł być brak możliwości wykonania określonych działań związanych z wykonaniem zawartych przez nas umów.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.
 5. Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.